Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
steelbreaker
steelbreaker
steelbreaker
steelbreaker
steelbreaker
Leżałem w ubraniu na łóżku i myślałem o tym, że stoją tu różne meble, leżą książki, wiszą obrazy, ale to wszystko nie ma sensu. Ja też tu leżę i też nie mam sensu.
— Różewicz
Reposted frometerycznie eterycznie viamvtevrrr mvtevrrr
steelbreaker
Kiedy człowiek się smuci, nie chce, żeby zaraz wszyscy też się smucili. Wcale nie. Chce tylko, żeby go nie wciągano do rozbawionego, wesołego korowodu, żeby mu dano spokój, pozwolono odejść, usunąć się na stronę, w cień głęboki, do klasztornych zakamarków cienia. Ale kiedy człowiek się cieszy, to wtedy chce, żeby wszyscy się cieszyli. Tak to jest i czy jest w tym coś złego?
— Edward Stachura
Reposted fromnrvc nrvc vialugola lugola
steelbreaker
4735 84ff 500

Wheat Field with a Lark, Vincent van Gogh

Reposted fromcukino cukino viahafssol hafssol
steelbreaker
steelbreaker
steelbreaker
8887 dfed
Tags: Gif Water Rain JVT
Reposted frombookinistka bookinistka vialugola lugola
6110 0ee5 500
Reposted fromfurore furore viamaruda maruda
steelbreaker
steelbreaker
steelbreaker
steelbreaker
steelbreaker
steelbreaker
steelbreaker
steelbreaker
4913 6477 500
Reposted fromkrzysk krzysk viathenewyork thenewyork
steelbreaker
W o l n i, nie samotni.
Good news: "kochanie" to przecież nie łańcuch.

Get real.
Tags: Me PL JVT
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl