Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
steelbreaker
5944 d306
Tags: PL Comic LOL Random
Reposted fromCarbonMonoxide CarbonMonoxide viabatgirl batgirl
steelbreaker
Leżałem w ubraniu na łóżku i myślałem o tym, że stoją tu różne meble, leżą książki, wiszą obrazy, ale to wszystko nie ma sensu. Ja też tu leżę i też nie mam sensu.
— Różewicz
Reposted frometerycznie eterycznie viamvtevrrr mvtevrrr
steelbreaker
Kiedy człowiek się smuci, nie chce, żeby zaraz wszyscy też się smucili. Wcale nie. Chce tylko, żeby go nie wciągano do rozbawionego, wesołego korowodu, żeby mu dano spokój, pozwolono odejść, usunąć się na stronę, w cień głęboki, do klasztornych zakamarków cienia. Ale kiedy człowiek się cieszy, to wtedy chce, żeby wszyscy się cieszyli. Tak to jest i czy jest w tym coś złego?
— Edward Stachura
Reposted fromnrvc nrvc vialugola lugola
steelbreaker
W o l n i, nie samotni.
Good news: "kochanie" to przecież nie łańcuch.

Get real.
Tags: Me PL JVT
3498 9218
Chcę cerować Twój sweter. Pozwól mi :P
Reposted fromanks anks viadavid-tennant david-tennant
steelbreaker
Mam jednak teorię – chociaż może to tylko marzenie – że każdy lęk ma swoją granicę: docierasz do poziomu w którym już nic nie jest w stanie przerazić cię bardziej.
— Lars Von Trier
Reposted byleszekzukowski leszekzukowski
steelbreaker
Jak palę trzeciego papierosa to myślę sobie tylko, że zaraz przepalę sobie gardło i pora na rzucenie palenia.
Tags: Me JVT PL
steelbreaker
I z tym całym ogromem wiedzy niepotrzebne pragnienie żalu nad czymś, i żeby spadł deszcz, tutaj we mnie, i żeby w końcu zaczęło padać i pachnieć ziemią, czymś żywym - nareszcie.
— Julio Cortazar, Gra w klasy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl